آقای دکتر Hooshange Katebi

Dr. Hooshange Katebi

دانشیار، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185137)

47
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers