آقای دکتر Ali Shirkhani

Dr. Ali Shirkhani

استاد گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185250)

4
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers