آقای دکتر Gholamreza Behrozi Lak

Dr. Gholamreza Behrozi Lak

دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185252)

5
39

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers