آقای AliReza Anisi

AliReza Anisi

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185266)

11
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers