آقای دکتر Abolfazl Ghanbari

Dr. Abolfazl Ghanbari

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185341)

53
73
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers