آقای دکتر Mohammad Reza Zamani

Dr. Mohammad Reza Zamani

استاد سلولی و مولکولی گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185447)

44
12
2
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers