آقای دکتر Hamed Sedghi

Dr. Hamed Sedghi

استاد دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185520)

3
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers