خانم دکتر Azadeh Sharifi Moghaddam

Dr. Azadeh Sharifi Moghaddam

دانشیار ، دانشگاه کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185531)

4
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers