آقای دکتر Mohsen Taghadosi

Dr. Mohsen Taghadosi

دانشیار گروه داخلی جراحی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185532)

1
47
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers