آقای دکتر Ghazanfar Shahgholian

Dr. Ghazanfar Shahgholian

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185576)

135
73
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers