آقای Mehdi Rajabali Pour

Mehdi Rajabali Pour

استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان

Researcher ID: (185658)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران