Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Adel Siosemardeh

Dr. Adel Siosemardeh

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185672)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر Adel Siosemardeh

سمتهای علمی و اجرایی Adel Siosemardeh در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

سمتهای علمی و اجرایی Adel Siosemardeh در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
جانشین سردبیر

Adel Siosemardeh Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی تحت دوره های مختلف آبیاری قطره ایاولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی1395
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانایی ژنتیکی ارقام گندم نان در جذب عناصر آهن، روی، مس و منگنزهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکردآفتابگردان (Helianthus annus L.)سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر صفات مورفولوژیک آفتابگردان (Helianthus annus L.)سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه سیبزمینیتحت آبیاری قطرهایاولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1394
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دور آبیاری در سیستم آبیاری قطرهای بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سیبزمینی Solanum tuberosumکنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
7دریافت فایل PDF مقالهاثر دور آبیاری در سیستم آبیاری قطرهای بر برخی شاخصهای رشدی سیبزمینی Solanum tuberosumکنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کودهای شیمیایی و آلی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سیب زمینی تحت آبیاری قطره ایسومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
9دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندمدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
10دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ های گندم سرداریدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اکوتیپ های سرداری و رقم آذر 2 از لحاظ صفات زراعی و مورفولوژیکدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی گندم با استفاده از تجزیه شاخصهای تحمل به خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندمسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
14دریافت فایل PDF مقالهکاربردکودهای آلی و زیستی در زراعت دیم نخودکنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست1393
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تنش خشکی بر سرعت و دوام پرشدن دانه و ارتباط آن با اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های نخود زراعیدومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1392
16دریافت فایل PDF مقالهتغییرات فعالیت آسکوربات پر اکسیداز در ژنوتیپ های نخود تحت تنش سرما و ارتباط آن با عملکرد در شرایط پاییزه و انتظاریدومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر درازمدت شوری بر میزان پروتئی نهای محلول و فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو رقم تو تفرنگیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
18دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر هدایت روزنهای و پرکسیداسیون لیپیدها در تعدادی از ژنوتیپهای نخود Cicer arientinum Lاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت به تنش خشکی در 19 ژنوتیپ نخود(Cicer arientinum L.)اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
20دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد کود بر صفات فیزیولوژیک گندم در دو سطح آبیاریدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
21دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر میزان پروتئینهای محلول برگ و پرولین در ژنوتیپهای(Cicer arientinum L.) نخودششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی کودهای آلی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه نخوددیم بهاره درمنطقه جوانرودششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
23دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی ذرت علوفه ای رقم MV500 در کشت دوماولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
24دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم MV500 در کشت دوماولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اجزاء عملکرد موثر در تعیین عملکرد ژنوتیپهای نخود در شرایط دیم و آبیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
26دریافت فایل PDF مقالهتغییرات غلظت کربوهیدرات های محلول ساقه در اکوتیپ های گندم سرداری تحت شذت های مختلف تنش خشکیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های امراهلی و وحشی (Triticum dicoccum Schübl و Triticum dicoccoides Aschers) با استفاده از نشانگرریز ماهواره و توزیع یونی آنها در پاسخ به تنش شوریدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
28دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه برکالوس زایی دو رقم توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی شاخص های فیزیولوژیکی مقاومت به سرما و خصوصیات باردهی در ارقام زردآلوششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مدیریت مواد زائد صنعتی(زباله و فاضلاب)در شهرکهای صنعتی شهر سنندج در سال 1385اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست1385
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مدیریت مواد زائد صنعتی (زباله و فاضلاب) در شهرکهای صنعتی شهر سنندج در سال 1385نهمین همایش ملی بهداشت محیط1385
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام گندم حساس و مقاوم به خشکی از لحاظ قابلیت استخراج آب از خاکنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد گندمنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
34دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری تکمیلی بر کربوهیدرات های محلول در آب و الکل و میزان پرولین برگ، در ارقام گندم دیمهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر زمان مصرف و سطوح مختلف کاربرد کود نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژی ریشه و عملکرد گندم دیم در استان کردستانهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر زمان و میزان مصرف کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در استان کردستانهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد روش های مختلف استفاده از کود مرغی روی سطح برگ، وزن برگ، وزن خشک کل و ارتفاع ذرتهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
38دریافت فایل PDF مقالهاثرات محلول پاشی ترکیبات مختلف بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم دیمهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
39دریافت فایل PDF مقالهاثرات محلول پاشی ترکیبات مختلف بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی دانه گندم دیمهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
40دریافت فایل PDF مقالهاثرات کاربرد روشهای مختلف استفاده از کود مرغی روی ذرتشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
41دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان گلایسین بتائین در گندم دیمشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی غلظت برخی عناصرماکرو و پروتئین دانه گندم تحت سطوح مختلف آبیاری تکمیلیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
43دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ بذر بر عملکرد گندم دیم در استان کردستانشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
44دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی و محلول پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر رشد، عملکرد، پرولین و خسارت به غشای سلول در دو رقم نخود (Cicer arietinum.L)ششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
45دریافت فایل PDF مقالهپاسخ برخی ارقام گندم دیم به محلولپاشی روی و مسدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
46دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد عناصر کم مصرف بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم دیمدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی توت فرنگیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تبادلات گازی در ژنوتیپ های مختلف گندم دیم تحت شرایط تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385

Adel Siosemardeh Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد، کارایی مصرف آب و نور در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم تحت سطوح مختلف آبیاریدوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی1398
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سطوح تنش خشکی بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (Triticum aestivum L.)دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی1398
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKY در شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum)دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی1398
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ و مدت زمان ماندگاری بذر بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد ذرت سینگل کراس 260 (فجر)فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی از پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام مختلف گندم دیم تحت تیمارهای آبیاری تکمیلیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1398
6دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
7دریافت فایل PDF مقالهاثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیمدوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی1397
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلیدوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی1397
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ بذر روی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانهدوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی1397
10دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم نخود زراعی Cicer arietinum L. در شرایط تنش خشکیدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1397
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل سرمای زمستانی و برآورد دمای بحرانی (LT50) در 21 نژادگان توت فرنگیفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر مدیریت کاربرد نیتروژن بر تحمل به تنش خشکی و کارایی استفاده از آب باران در گندم دیمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران، کارایی زراعی نیتروژن و تخلیه رطوبت خاک تحت کشت گندم دیمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
14دریافت فایل PDF مقالهغربال ارقام توتفرنگی متحمل به سرمای زمستانه براساس برخی شاخص های فیزیولوژیکیدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1394
15دریافت فایل PDF مقالهواکنش سرعت فتوسنتز، پایداری غشاء و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت به تنش خشکی و کود ازته در دو رقم جو (Hordeum vulgare) تحت شرایط کنترل شدهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی برتبادلات گازی پروتیین های محلول برگ و میزان کلروفیل دراکوتیپهای گندم سرداریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش سرما در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در نخود (Cicer arietinum)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (.Helianthus annuus L)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهسرعتو مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد کربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کود نیتروژنه و سطوح آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم تحت آبیاری قطره ایفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1401
21دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی دانه گندم دیم در استان کردستاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1400
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین شاخص های رشد و عملکرد در لاین های امیدبخش گندم نان در شرایط فاریاب و دیمفصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1400
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی انتقال مجدد ماده خشک، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم دیم تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژنفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیک مرتبط با نیتروژن و انتقال مجدد نیتروژن در گندم تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1400
25دریافت فایل PDF مقالهاثر رژیم های مختلف آبیاری بر تجمع برخی اسمولیت های سازگار و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه کینوافصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1400
26دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی تنظیم کننده های رشد بر کارایی مصرف آب، برخی اسمولیت ها و صفات فیزیولوژیک سیب زمینی در شرایط تنش خشکیمجله فرآیند و کارکرد گیاهی1399
27دریافت فایل PDF مقالهتغییرات سیستم ریشهی ارقام گندم نان در سطوح مختلف تنش خشکی و رابطهی آن با عملکرددوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1398
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات آناتومیکی برگ پرچم و محور سنبله گندم پیش تیمار شده با پراکسیدهیدروژن و ارتباط آن با عملکرد دانه گندم در شرایط دیم مجله فرآیند و کارکرد گیاهی1397
29دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت مصرف نیتروژن بر کارائی مصرف آن در گندم دیم با استفاده از نیتروژن-۱۵نشریه پژوهش های خاک1396
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزیولوژیک چهار رقم گندم آبی Triticum aestivum L تحت شرایط رقابت با علفهای هرزدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی در سه رقم توت فرنگیفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های گندم سرداری با استفاده از نشانگر AFLP و صفات زراعیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های گندم سرداری با استفاده از نشانگر AFLP و صفات زراعیفصلنامه علوم آب و خاک1388
create: 2 June 2019 - view 1062

Adel Siosemardeh annual papers published chart

Contact informations

Phone: 087-33660065

Share

Top Keywords in Adel Siosemardeh papers

Support