آقای دکتر Reza Darvishzadeh

Dr. Reza Darvishzadeh

گروه ژنتیک و تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185673)

125
140
37

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers