آقای دکتر Yousef Sohrabi

Dr. Yousef Sohrabi

عضو هیات علمی و دانشیار زراعت، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185678)

33
31
17

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers