ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

خانم Hedie Bedakhshan

Hedie Bedakhshan

استادیار دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185681)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استادیار دانشگاه کردستان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Hedie Bedakhshan در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استادیار دانشگاه کردستان

سمتهای علمی و اجرایی Hedie Bedakhshan در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Hedie Bedakhshan Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فنولوژیک ارقام ولاین های نخود با استفاده از روشهای آماری چند متغیرهنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های امراهلی و وحشی (Triticum dicoccum Schübl و Triticum dicoccoides Aschers) با استفاده از نشانگرریز ماهواره و توزیع یونی آنها در پاسخ به تنش شوریدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم رایج در ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در رقم مقاوم به بیماری فوزاریومی نخود بعد و قبل از ایجاد بیماری زاییاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های امر اهلی و وحشی ) Triticum dicoccum Schübl . و Triticum dicoccoides Aschers .( با استفاده از نشانگر ریز ماهواره (ssr)کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقامت ژنوتیپ های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل به پاتوتیپ غالب بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه استان کرمانشاهدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
7دریافت فایل PDF مقالهمقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در ارقام مقاوم و حساس به بیماری فوزاریومی نخوداولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونههای دیپلوئید تریتیکومTriticum spp. و آجیلوپس Aegilops spp با استفاده از نشانگرهای مولکولی SCoTاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپهای وحشی و زراعی یولاف با استفاده از نشانگر مولکولیSCoTاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تلاقیپذیری چند رقم گندمنان ایرانی Triticum aestivum L. با گونه آجیلوپستریانسیالیس Aegilops triuncialis L.اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای سیاه دانه (Nigella sativa L) با استفاده از نشانگر SCoT هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف توت فرنگی با استفاده از نشانگر ISSRهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف توت فرنگی با استفاده از نشانگر IRAPهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تولید گامتهای کاهش نیافته در هیبریدهای بین گونهای گندم نانTriticum aestivum L.×آجیلوپس سیلیندریکا Aegilops cylindrica Host.و هیبریدهای گندم نان× آجیلوپس تریانسیالیس Ae. Triuncialisکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست1394
15دریافت فایل PDF مقالهتخمین اندازه ی ژنوم هسته ای در بذرهای f2 حاصل از تلاقی گندم نان Triticum aestivum L. و آجیلوپس تریانسیالیس Aegilops triuncialis L. با استفاده از روش فلوسایتومتریاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان از لحاظ مقاومت نسبت به سن گندم با استفاده از نشانگر مولکولی IRAPکنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن1394
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان از لحاظ مقاومت نسبت به سن گندم با استفاده از نشانگر مولکولی SCoTکنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن1394
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وراثت پذیری عمومی صفات کمی در ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik)ششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های عدس ( Lens culinaris Medik ) با استفاده از نشانگرهای مولکولی SCoTششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقدماتی مقاومت ارقام گندم به سن گندم Eurygaster integriceps Putonاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به حشره کامل سن گندم Eurygaster integriceps Putonاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
22دریافت فایل PDF مقالهفون خزندگان و دوزیستان منطقه برقرو استان کردستانچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
23دریافت فایل PDF مقالهاثر اکسین و سیتوکنین بر باززایی و ریشه زایی پایه رویشی GF677 در محیطهای کشت مختلفیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظتهای مختلف تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی پایه رویشیGF677 درمحیط کشت مایعیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
25دریافت فایل PDF مقالهتجزیه برخی صفات مورفولوژیکی در 22 ژنوتیپ یولاف (Avena. spp)هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1399

Hedie Bedakhshan Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهواکنش سرعت فتوسنتز، پایداری غشاء و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت به تنش خشکی و کود ازته در دو رقم جو (Hordeum vulgare) تحت شرایط کنترل شدهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
2دریافت فایل PDF مقالهارتباط گلیادین ها و شاخصهای کیفیت نانوایی در ارقام گندم زمستانه و بهاره شمال غرب کشور و مقایسه با ارقام اصلاح شدهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت نژادگان های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل نسبت به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه در استان کرمانشاهدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1396
4دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی تنوع ژنوتیپی و فنوتیپی جمعیت های وی ول (Quercus libani) در جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT و مشخصه های ریخت شناختی و بیوشیمیاییمجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کود فسفات آمونیوم بر آبشویی ارسنیک در خاک های آهکی با استفاده از ستون های خاکنشریه پژوهش های خاک1393
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی پایه رویشی GF۶۷۷ در شرایط محیط کشت مایعمجله پژوهش های تولید گیاهی1399
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنوتیپ‌های جو (.Hordeum vulgare L) بر اساس محتوای بتاگلوکان و نشانگرهای ISSRمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1398
create: 2 June 2019 - view 610
Support