آقای Hirad Aghbari

Hirad Aghbari

دانشیار دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185696)

78
13
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers