آقای دکتر Mohammad Aghdasi

Dr. Mohammad Aghdasi

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185718)

75
24
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers