آقای دکتر Ebrahim Sheikh

Dr. Ebrahim Sheikh

Human Resource Development Deputy, Tehran Municipality, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185796)

9
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers