سلمه دادگر | سیویلیکا

سلمه دادگر

استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سلمه دادگر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی مشهد (عضو هیات علمی)
  • مجله زنان، مامایی و نازایی ایران (سردبیر)

مقالات سلمه دادگر در کنفرانس های داخلی

Assessment of Sexual Dysfunction and Its Related Factors in Pregnant Women Referred to Mashhad Health Centers (2017-2018)
سال 1397
ارائه شده در سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران
تاثیر آرتریت روماتوئید بر عملکرد جنسی زنان مبتلا: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز
سال 1398
ارائه شده در همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
ارتباط استرس، اضطراب و افسردگی با رفتارهای خودمراقبتی دوران بارداری در زنان در معرض خطر زایمان زودرس
سال 1398
ارائه شده در همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
تاثیر وضعیت زانویی– سینه ای بر چرخش نمایش بریچ به سفالیک در زنان باردار کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
سال 1398
ارائه شده در همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)