محمد رداد | سیویلیکا

دکتر محمد رداد

استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

معرفی

استان
سمنان
شهر
شاهرود

سمتهای علمی و اجرایی محمد رداد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی شاهرود (عضو هیات علمی)
  • اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک (دبیر اجرایی)
  • دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک (دبیر اجرایی)

مقالات محمد رداد در کنفرانس های داخلی

کاربرد روش لرزه نگاری شکست مرزی در تعیین فروچال
سال 1386
ارائه شده در دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
حذف نوفه های همدوس و غیر همدوس با استفاده از تبدیل SVD
سال 1386
ارائه شده در دومین کنگره مهندسی نفت ایران
شناسایی کانال های مدفون بااستفاده از نشانگرهای لرزه ای
سال 1397
ارائه شده در کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
کاربرد بیشینه ی محلی تبدیل فشرده شده ی همزمان در تحلیل طیفی داده های لرزه ای
سال 1398
ارائه شده در اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
تضعیف نوفه تصادفی در داده لرزه ای با استفاده از الگوریتم TOSSVD چند مقیاسی
سال 1398
ارائه شده در اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
شناسایی گسلها با استفاده از ترکیب نشانگرهای لرزه ای و روش لبه یابی پرویت
سال 1398
ارائه شده در اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
تحلیل AVO تک فرکانسی
سال 1398
ارائه شده در اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
تضعیف نوفه تصادفی در داده های لرزه بازتابی با استفاده از تخمین تجربی مرتبه پایین
سال 1398
ارائه شده در اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
آنالیزچندمقیاسی نشانگرواریانس برای شناسایی کانال مدفون
سال 1398
ارائه شده در اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک

مقالات محمد رداد در ژورنال های داخلی

تحلیل زمان-فرکانس داده های لرزه ای با روش تبدیل S بازچینی شده برای آشکارسازی سایه های کم-فرکانس
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی