خانم پروفسور Seyedeh Monavar Yazdi

Prof. Seyedeh Monavar Yazdi

استاد تمام، دانشگاه الزهراء(س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185885)

19
48

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers