آقای دکتر Morteza Sadeghi

Dr. Morteza Sadeghi

دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی بیوسیستم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185915)

98
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers