حسن یزدی فر | سیویلیکا

دکتر حسن یزدی فر

استاد حسابداری دانشگاه بورمونث انگلستان

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی حسن یزدی فر در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری (هیات تحریریه)
  • فصلنامه دانش حسابداری (هیات تحریریه)
  • مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت (هیات تحریریه)
  • فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی (هیات تحریریه)
  • فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی (هیات تحریریه)
  • فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (هیات تحریریه)

مقالات بین المللی حسن یزدی فر

"Audit Qualification Paragraphs and Audit Report Lag: Evidence from Iran", Informa UK Limited, (2022), Vol , No : 1-36
"Institutional Ownership and Investment Efficiency: Evidence from Iran", MDPI AG, (2022), Vol 15, No 7: 290
"The fit between GLOBE cultural dimensions, budget transparency and performance management across emerging economies", Emerald, (2022), Vol , No :
"The perceived impact of working agreements toward employed female in the accounting profession: evidence from Iran", Emerald, (2021), Vol 22, No 2: 197-222
"The combined network effect of sparse and interlocked connections in SMEs’ innovation", Elsevier BV, (2021), Vol 163, No : 120488
"Terrorism, innovation and venture capital", Emerald, (2021), Vol 49, No 2: 330-345
"National culture and public-sector budgeting: the mediating role of country-level institutions using a structural equation modeling approach", Emerald, (2021), Vol 23, No 3: 686-714
"R&D investment, firm performance and moderating role of system and safeguard: Evidence from emerging markets", Elsevier BV, (2020), Vol 106, No : 94-105
"Predicting auditors' opinions using financial ratios and non-financial metrics: evidence from Iran", Emerald, (2020), Vol 10, No 3: 425-446
"Evaluating the performances of over-the-counter companies in developing countries using a stochastic dominance criterion and a PSO-ANN hybrid optimization model", Emerald, (2020), Vol 21, No 3: 563-582
"Corporate governance and earnings management nexus: Evidence from the UK and Egypt using neural networks", Wiley, (2020), Vol 26, No 4: 6281-6311
"Corporate environmental accountability in Nigeria: an example of regulatory failure and regulatory capture", Emerald, (2020), Vol 11, No 1: 70-93
"Institutional determinants of R&D investment: Evidence from emerging markets", Elsevier BV, (2019), Vol 138, No : 34-44
"A review of the relationship between leadership style and innovation: insights and directions for future research", Inderscience Publishers, (2019), Vol 12, No 5: 625
"Causality between Cash Flow and Earnings: Evidence from Tehran (Iran) Stock Exchange", SAGE Publications, (2018), Vol 17, No 2: 210-228
"The relation between the producer and consumer price indices: a two-country study", Springer Science and Business Media LLC, (2017), Vol 17, No 3: 122-130
"Financing behaviour of R&D investment in the emerging markets: the role of alliance and financial system", Wiley, (2017), Vol 49, No 1: 21-32
"The contract, accounting and trust: A case study of an international joint venture (IJV) in the United Arab Emirates (UAE)", Informa UK Limited, (2013), Vol 37, No 3: 182-195
"The effect of innovation characteristics on activity-based costing adoption", Inderscience Publishers, (2012), Vol 4, No 3: 291
"An investigation into the mixed reported adoption rates for ABC: Evidence from Australia, New Zealand and the UK", Elsevier BV, (2012), Vol 135, No 1: 430-439
"A comparative study of the adoption and implementation of target costing in the UK, Australia and New Zealand", Elsevier BV, (2012), Vol 135, No 1: 382-392
"Supply chain management, activity-based costing and organisational factors", Elsevier BV, (2010), Vol 127, No 2: 238-248
"Management accounting change in a subsidiary organisation", Elsevier BV, (2008), Vol 19, No 3: 404-430
"Culture and accounting practices in Turkey", Inderscience Publishers, (2008), Vol 5, No 1: 66
"Attributes of innovation and the implementation of managerial tools: an activity-based management technique", Inderscience Publishers, (2007), Vol 1, No 1: 98
"Economics of the Firm", Routledge, (2006), Vol , No :
"Management accounting education and training: putting management in and taking accounting out", Emerald, (2004), Vol 1, No 1: 1-29

مقالات حسن یزدی فر در کنفرانس های داخلی

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
بررسی ارتباط بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی با تغییرات نسبتهای سودآوری براساس رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سال 1392
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
بررسی رابطه بین اقلام صورت جریان وجوه نقد و ارزش شرکت با معیار Q توبین
سال 1392
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
بررسی ارتباط هزینه سرمایه وساختارمالی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
پیاد هسازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت جهت محاسبه ی قیمت تمام شده ی خدمات درسازمانهای امور اقتصادی و دارائی
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
بررسی رابطهی بین خطای پیشبینی سود مدیریت با داراییهای نامشهود و هزینهی تبلیغات
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
بررسی کفایت افشاء اطلاعات در پالایشگاه های نفتی
سال 1396
ارائه شده در کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
مروری بر تکنیک های جدید حسابداری مدیریت
سال 1397
ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
تاثیر فرهنگ سازمانی بر هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت بر مبنای فعالیت
سال 1397
ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی