آقای دکتر حمید قاسمی

دانشیار، دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185965)

42
91
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers