آقای دکتر Mohammad Zamanian

Dr. Mohammad Zamanian

Associate Professor, Seed and Plant Improvement Research Institute: Karaj, Alborz, IR

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185993)

41
30
66
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs