آقای دکتر Mohammadhossein Mahdian

Dr. Mohammadhossein Mahdian

استاد بازنشسته سازمان آموزش و ترویج کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186071)

72
42
56
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs