آقای Arash Amini

Arash Amini

استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186102)

39
11
3
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers