محمدرضا آرام | سیویلیکا

محمدرضا آرام

دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا آرام در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه زبان و فرهنگ ملل (هیات تحریریه)

مقالات محمدرضا آرام در کنفرانس های داخلی

تحلیل ترک خوردگی پیشرونده درسازه های بتن مسلح به روش المانهای مجزا
سال 1384
ارائه شده در دومین کنگره ملی مهندسی عمران
تحلیل تر کخوردگی پیشرونده درساز ههای بتن مسلح به روش المانهای مجزا
سال 1384
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
بررسی محوریت نهاد خانواده در تمدن سازی
سال 1397
ارائه شده در چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
الگوی گفتمان عدالت از منظر قرآن کریم و نهادینه سازی آن در انقلاب اسلامی
سال 1396
ارائه شده در دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
یک خطای تشخیصی باتاخیر درتشخیص اسپوندیلیت بروسلایی
سال 1398
ارائه شده در سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی