آقای دکتر Manoochehr Gorji

Dr. Manoochehr Gorji

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186218)

39
45
3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers