آقای دکتر محمودرضا هیهات

دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186226)

28
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers