آقای دکتر Jalil Badamfirouz

Dr. Jalil Badamfirouz

رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186341)

14
11
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers