آقای دکتر Sadegh Rahmati

Dr. Sadegh Rahmati

دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186374)

47
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers