ولی محمدپور | سیویلیکا

ولی محمدپور

عضو هئیت علمی امام صادق بابل

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی ولی محمدپور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)

مقالات ولی محمدپور در کنفرانس های داخلی

بررسی مقایسه ای بین سیستم هزینه یابی جذبی و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با استفاده از یک مسئله بهینه سازی
سال 1394
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
بررسی یکپارچگی مدیریت برمبنای فعالیت و بودجه بندی برمبنای فعالیت
سال 1394
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
کنترل داخلی و مسیولیت پذیری
سال 1396
ارائه شده در پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری
تفکر انتقادی در آموزش حسابداری لازمه کاربرد استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی
سال 1396
ارائه شده در پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری
بررسی تشخیص و پیشگیری حسابرسی داخلی از تقلب
سال 1397
ارائه شده در چهارمین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی
بررسی عوامل هشداردهنده مسایل و مشکلات کنترل داخلی در موسسات غیرانتفایی
سال 1397
ارائه شده در چهارمین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی
چگونگی عبور حسابداری نقدی به تعهدی در بخش عمومی
سال 1398
ارائه شده در سومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری