سیدعلی سیدموسوی | سیویلیکا

سیدعلی سیدموسوی

استادیار فقه و حقوق جامعه المصطفی العالمیه

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سیدعلی سیدموسوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی اسلامی (هیات تحریریه)

مقالات سیدعلی سیدموسوی در کنفرانس های داخلی

بررسی فقهی خلوت با نامحرم در منابع شیعه
سال 1396
ارائه شده در اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی