آقای دکتر Seyed Reza Tabaei Aghdaei

Dr. Seyed Reza Tabaei Aghdaei

دانشیار گروه تحقیقات زیست فناوری، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186523)

32
40
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers