خانم دکتر Akram Ahmadi

Dr. Akram Ahmadi

معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی مدیریت مدبر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186544)

32
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers