آقای Mohammad Feyzian

Mohammad Feyzian

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186553)

51
48
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers