آقای Azad Teimori

Azad Teimori

دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186555)

22
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers