خانم Faezaeh Yazdanimoghadm

Faezaeh Yazdanimoghadm

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186557)

15
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers