آقای دکتر Kourosh fathi vajargah

Dr. Kourosh fathi vajargah

استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186582)

23
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers