آقای Afra khosravi

Afra khosravi

Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.

Researcher ID: (186585)

1
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران