اسداله یاوری | سیویلیکا

اسداله یاوری

استادیار حقوق بشر و حقوق محیط زیست , دانشگاه شهید بهشتی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی اسداله یاوری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید بهشتی (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری (مدیر مسئول)
  • فصلنامه تحقیقات حقوقی (مدیر داخلی)
  • همایش بین المللی استانداردهای حرفه وکالت (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • همایش بین المللی استانداردهای حرفه وکالت (دبیر علمی)

مقالات اسداله یاوری در ژورنال های داخلی

درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران)
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی