آقای دکتر Mohammad Bashokoh

Dr. Mohammad Bashokoh

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186774)

14
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers