پری نساء مصحفی | سیویلیکا

پری نساء مصحفی

معرفی

تلفن
04137455111

سمتهای علمی و اجرایی پری نساء مصحفی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه آنالیز سازه -زلزله (مدیر داخلی)

مقالات پری نساء مصحفی در کنفرانس های داخلی

نگاهی بر تهدیدات سایبری و جنگ نرم از دیدگاه علوم زمین
سال 1398
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری