آقای دکتر Ahmadreza Ghasemi

Dr. Ahmadreza Ghasemi

استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186838)

46
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers