آقای دکتر Hamid Siadat

Dr. Hamid Siadat

استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186927)

10
6
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Researchs