آقای دکتر Hossein Besharati

Dr. Hossein Besharati

استاد موسسه تحقیقات خاک و آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186928)

75
59
38
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs