آقای دکتر Majid Saffarinia

Dr. Majid Saffarinia

استاد دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186937)

23
53
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers