آقای Mohammad Reza Vakili

Mohammad Reza Vakili

Researcher ID: (188036)

7
1
2
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن ژئوتکنیک ایران

Conference Papers

Books

  • کتاب Advanced Techniques for the Design of Zero Energy Buildings (Nova Science Publishers) - 2021 - English

Education