ابراهیم عباسی عشاقی | سیویلیکا

ابراهیم عباسی عشاقی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی ابراهیم عباسی عشاقی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مجله بیوشیمی پزشکی (مدیر اجرایی)